Wednesday, 2 September 2015

مسنترین دانشجوی من

مسنترین دانشجوی من

برای یاد گرفتن علم هیچوقت دیر نیست. دانشجوی من از فلوریدا در آمریکا، دکتر چارلز هنری رابرتس که چند سال قبل از آکادمی ملی‌ آستئوپتی ما مدرک دیپلم آستئوپتی را گرفت در روز شنبه با مدرک‌های لیسانس استئوپتی و دکترای استئوپتی از دانشگاه ملی‌ علوم پزشکی‌ ما در اسپانیا فارغ‌التصیل شد. باعث افتخار من است که همچین دانشجویی داشته باشم. بسیار انرژی مثبت به من و بقیه داد.
در حال حاضر ما رشته استئوپتی را در ۵۴ کشور از جمله ایران درس میدیم

دکتر شاهین پورگل
رئیس دانشگاه ملی‌ علوم پزشکی‌ اسپانیا و آکادمی ملی‌ استئوپتی کانادا

No comments:

Post a Comment